آغاز طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهری ایلام

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برای نخستین بار در ایلام کلید خورد. به گزارش شکرستان به گفته حسین نورعلیوند، این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات مختلف به آنها از دهه ۸۰ آغاز و بتازگی اجرای آن در […]

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برای نخستین بار در ایلام کلید خورد.

به گزارش شکرستان به گفته حسین نورعلیوند، این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات مختلف به آنها از دهه ۸۰ آغاز و بتازگی اجرای آن در مناطق شهری آغاز شده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در مناطق شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا که در نخستین گام شهرستان ایلام برای اجرا انتخاب شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام تاکید کرد: چهار منطقه آسیب پذیر ایلام شامل بانبور، سبزی آباد، کارخانه نمک و بانبرزر در این طرح با جمعیت ۳۷ هزار و ۷۸۵ مورد نظر قرار گرفته است.

نورعلیوند اضافه کرد: این طرح در قالب پنج مولفه مختلف سلامت، آموزش، امرار معاش، اجتماعی و توانمندسازی اجرا که در قالب هریک از این مولفه ها خدمات مورد نیاز به افراد دارای معلولیت زیر پوشش این طرح ارایه خواهد شد.

وی یادآور شد: این طرح از طریق ۲ دفتر تسهیل گری مستقر در این محلات اجرا و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام افزود: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه از دهه ۸۰ در مناطق روستایی این استان آغاز که دستاورد آن شناسایی پنج هزار و ۷۵۱ معلول اعم از زن و مرد در ۴۹۴ روستای مختلف شهرستان های سراسر استان بوده است.

🟧بیش از ۱۷ هزار فرد دارای معلولیت در استان ایلام از خدمات بهزیستی برخوردارند.