بازگشت به کار نیروهای کارگری انجام شد

حسن نجفی سمنانی گفت: این نیروها به صورت دستور کاری بر حسب نیاز در مقاطعی دعوت بکار شده بودند و معمولا با اتمام کار، پایان قراردادشان که معمولا کوتاه هم مدت است اعلام می شود.

حسن نجفی سمنانی اظهار داشت: این نیروها به صورت دستور کاری بر حسب نیاز در مقاطعی دعوت بکار شده بودند و معمولا با اتمام کار، پایان قراردادشان که معمولا کوتاه هم مدت است اعلام می شود.

وی افزود:  این افراد در لیست ۵۹۶ نفر مورد تایید کمیسیون کارگری نبودند و صرفا بصورت موقتی در  راستای انجام کارهای مقطعی بکارگیری می شوند که دستور بازگشت مجدد به کارشان صادر شد.

اظهار داشت:  با این وصف قرارداد این افراد و بعضا کارشان هم به اتمام می رسد، اما با توجه به وضعیت موجود و مشکلات معیشتی جامعه و فصل زمستان حتی المقدور تا زمانی که شرایط اجازه بدهد، این افراد همچنان به کار خود در قالب روزمزد و دستور کاری ادامه می‌دهند.
وی بیان کرد: اما نباید این ذهنیت و انتظار پیش بیاید که چنانچه فردی در پروژه ای کار می کند و یا بصورت روزمزد فعالیت دارد، با پایان پروژه و کار،  همچنان پیگیر استخدام رسمی و دائم باشد.