مدیرکل امور مالیاتی ایلام بر تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده هاو تسهیل در امور مؤدیان مالیاتی تأکید کرد

مدیرکل امور مالیاتی ایلام بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی پرونده ها جهت تحقق برنامه های مالیاتی تأکید کرد.

به  گزارش خبرنگار شکرستان، غلامرضا جنتی در جلسه هفتگی با رؤسای امور حسابرسی این اداره کل اظهار داشت: رسیدگی همزمان پرونده ها در منابع مختلف به منظور تسهیل در امور مؤدیان، تکمیل اطلاعات پرونده ها و دقت و رصد امور از ابلاغ و تشخیص تا قطعی شدن و وصول پرونده ها در دستو کار قرار گیرد.

وی افزود: همچنین وصول و تعیین تکلیف بدهی ها و معوقات مالیاتی، تعیین تکلیف پرونده های رسیدگی نشده، پیگیری و رسیدگی به پرونده های مهم مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و رعایت اصول مالیات ستانی و نظم و انضباط اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گفتنی است، در این جلسه آمار عملکرد هفتگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رؤسای امور حسابرسی نقطه نظرات  و پیشنهادات خود را مطرح کردند.