عباس صیدی کلهر؛

نهادفرهنگ عامل رشد انسان ، جامعه و تغییرات آن است

به گزارش شکرستان ؛نویسنده کتاب ” فراگرد تکامل فرهنگی ” بعداز برگزاری ایین رونمایی ازاین کتاب که ازسوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درمحل تالار فرهنگیان شهرایلام انجام شد،ضمن اعلام مراتب سپاسگزاری خود از یارمحمدقاسمی استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه ایلام ،بهروز سپیدنامه جامعه شناس فرهنگی وشاعر توانمند و برجسته ی استان که […]

به گزارش شکرستان ؛نویسنده کتاب ” فراگرد تکامل فرهنگی ” بعداز برگزاری ایین رونمایی ازاین کتاب که ازسوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درمحل تالار فرهنگیان شهرایلام انجام شد،ضمن اعلام مراتب سپاسگزاری خود از یارمحمدقاسمی استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه ایلام ،بهروز سپیدنامه جامعه شناس فرهنگی وشاعر توانمند و برجسته ی استان که به ترتیب به نقد علمی و تفسیری و محوری کتاب مذکور پرداختند ،دریک تحلیل توصیفی و فرهنگ پژوهانه نکاتی را درارتباط با نقدونظرهایی که درمورد کتاب مذکور ارایه گردید بیان نمود.

در این نشست صیدی کلهر به یکی ازویژگی های فرهنگ اشاره کردو گفت: نهاد فرهنگ به عنوان منبع ایجاد اطلاعات ودانشی که ریشه در عرف وادبیات شفاهی مردم دارد همواره عامل رشد انسان ،جامعه و تغییرات ان است زیرا فرهنگ ازسویی حاصل کنش های فردی و جمعی درزندگی اجتماعی است.

این نویسنده و فرهنگ پژوه فعال،به بخشی از ویژگی های کتاب “فراگرد تکامل فرهنگی ” پرداخت و گغت : از ان جا که روش های ایجاد تغییر فرهنگی را باید درجامعه نهادینه کردو باید تلاش کرد که فرهنگ را همگام با زمان معاصر درزندگی امروزی جاری نمود،ازاین رو دراین کتاب تعدادی از مهم تربن مولفه های موثر در تحول وتکامل فرهنگی مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است به طوری که دونوع گفتمان اصلی شامل: رویکردو جایگاه اومانیسم ونیز به نوعی رویکرد جهانی شدن فرهنگ ،و هم چنین درزیرساخت مباحث کتاب ، شناسایی وبیان مفاهیم دگرگون زاوتصویر کنونی فرهنگ درجامعه ی ایران مطرح شده است.ازانجا که سیر مباحث این کتاب تابع تحقیق میدانی و پیمایش خاصی غیراز توصیف ها و تحلیل های اسنادی نیست لذا می توان گفت این کتاب نتیجه ی یافته های ملموس وتجربی وعلمی ومطالعات فرهنگی نویسنده است هرچند که اکنون درفرهنگ ما هنوز تلاش های برجسته و قابل توجهی برای تدوین معیارهای قابل قبول درارزیابی فرهنگ انجام نگرفته است ودراین جا برای رسیدن به این موضوع حتمن نیاز به پژوهش میدانی می باشد.

این شاعر وفعال فرهنگی به یکی دیگر از روش های نگارش کتاب خود اشاره کردو بیان نمود: دراین کتاب روشی استقرایی حاکم شده است ،یعنی پس از انتخاب وکشف مفاهیم ومصادیق فرهنگی به تعاریف وتحلیل رسیده است ونویسنده اعتقاد دارد پرداختن به مفاهیم فرهنگی دراین کتاب رویکردی کیفی دارد که بدون شک مبانی نظری و تجربه های عینی و اقدام عملی درمیدان های فرهنگی، براین روش اثرگذاری مستقیم دارد.

عباس صیدی کلهر درادامه ی بیان ویژگی های نگارش کتاب ” فراگرد تکامل فرهنگی افزود: دربعضی از بخش های این کتاب نویسنده برای رسیدن به هدف مطلوب اقدام به مفهوم سازی های جدیدی نموده است که درجای دبگر یا عنوان نشده اند یا خیلی کم عنوان به ان ها اشاره شده است ،که مهم ترین ان ها عبارتند از:
١)موجهه ی هرمنوتیکی با فرهنگ وتاثیر ان درفرهنگ
٢)تاثیر فرایند عنصر زمان درفرهنگ
٣)تاثیر پدیده ی صنعت گرایی در فرهنگ
٤)عقل درقاموس فرهنگ
٥)ادب، هنر، وکلام بلیغ،به عنوان سه وجهه ی زیبا شناسناسانه وارتباط ان ها با فرهنگ.

وی  درادامه ی همین موضوع گفت: دراین کتاب هم چنین جریان های نوپدید درعرصه ی فرهنگ شناسایی شده است که مهم ترین ان ها عبارتند از:
١)نوکیسگی فرهنگی درتعارض بارشد فرهنگی ودگرگونی منفی دران
٢)نقدنشدن شخصیت توجیه گران اسیب های فرهنگی
٣)همانند سازی های کاذبانه ی فرهنگی وتعارض ان با رشد فرهنگی
٤)ابهام ها و ابهام افرینان فرهنگی وتعارص ان ها با رشد فرهنگ.

این فرهنگ پژوه فعال دربخشی از گزارش خبری خود به نوع نگاه،کردن به این کتاب اشاره کردو اضافه نمود: اگر جامعه شناسی فرهنگی با نگاه حکمرانی پژوهشی به این اثر بنگریم از ان جا که گاهی داده های یک موضوع تحقیقی نیز به طور مطلق صحیح نیست و نتیجه ای نسبی دارد،لذا نمی توانیم به طور قطع به ان داده ها اکتفا کنیم زیرا گاهی داده های یک پژوهش براساس رابطه ای که یک قشر خاص باهم دارند دستخوش تغییرات غیر واقعی می شود.

ازاین رو می توان گفت امروزه حوزه ی نظری درفرهنگ درحال گسترش است وحل شدن جریان های منفی فرهنگی درداخل یک جامعه درگرو فهم عمیق ان هاست زیرا شناخت جریان ها وتحلیل ان ها درنهایت به نوعی سلوک فرهنگی منجر می شود وازسویی همین جریان ها و نظریه ها وهمین ادبیات علمی درحوزه ی فرهنگ باید به عنوان پشتیبانی برای پژوهشگران ما قرار بگیرد.

عباس صیدی کلهرادامه داد: امروه به دلیل ماهیت فراگیر وسهل ممتنع بودن فرهنگ پرداختن به ان بسیار سخت است ،چون فرهنگ و نظریه ی فرهنگ چنان درهم تنیده هستند که به قدرت موشکافانه ای برای بحث دراین حوزه نیاز می باشدبه عنوان مثال یک نظریه پرداز فرهنگی باید خودش در قاموس اصلی ولایه های همان فرهنگ باشد وبکوشد تا به فهم معانی ذاتی اعمال اجتماعی برسد وبتواند درخدمت جامعه به کارگیرد وبه این خاطراست که دکتر عماد افروغ گفته است ” فرهنگ باید خادم انسان باشد٠”

نویسنده ی کتاب “فراگرد تکامل فرهنگی” به بخشی از متن کتاب خود درمورد نقش دین و ایدئولوژی درفرهنگ اشاره کردو بیان نمود: از ان جا که جامعه ی ما دارای یک ساخت فرهنگی ماهیت داراست لذا نظریه پردازی درحوزه ی فرهنگ خودبه خود از حکمرانی دینی و ایدئولوژی سرچشمه می گیرد ،ازاین رو به طور کلی می توان گفت که فرهنگ پدیده ای نظریه بردار است البته فرهنگ به معنای خاص ان، نه مقوله ای ذیل جامعه شناسی فرهنگی.

لازم به ذکر است ؛درمورد شیوه ی نگارش این کتاب می توان گفت که این کتاب دارای خصلتی گفتمانی است ودرواقع نوعی تجربه نگاری فرهنگی محسوب می شود.