پتروشیمی های رازی ،مسجد سلیمان و پردیس تامین کننده کود اوره یارانه ای استان ایلام هستند

سیامک بیگی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت : پتروشیمی های رازی ، مسجد سلیمان و پردیس تامین کننده کود اوره یارانه ای استان ایلام هستند.

به گزارش شکرستان ،بیگی در خصوص وضعیت کود شیمیایی توزیعی در استان ایلام با اشاره به تامین کود اوره از سه مبداء پتروشیمی پردیس, پتروشیمی رازی و مسجد سلیمان گفت از ابتدای سال تا کنون مقدار 40 هزار و 560 تن و 497کیلوگرم از این سه مبداء تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که بیشترین مقدار مربوط به پتروشیمی پردیس با میزان 17 هزار و733 تن و 357 کیلوگرم است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این میزان کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان استان توزیع شده است.