کسب مقام سوم تکواندوکار ایلامی

کژال بختیاری تکواندوکار ایلامی در مسابقات تکواندو در رده ی سنی جوانان بلاروس کاپ در اوزان المپیکی موفق به کسب مقام سوم در وزن اول مسابقات شد. این مسابقات در کشور بلاروس شهر مینسک برگزار و کژال بختیاری تنها شرکت کننده کشور ایران در این مسابقات بود. ‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کژال بختیاری تکواندوکار ایلامی در مسابقات تکواندو در رده ی سنی جوانان بلاروس کاپ در اوزان المپیکی موفق به کسب مقام سوم در وزن اول مسابقات شد.

این مسابقات در کشور بلاروس شهر مینسک برگزار و کژال بختیاری تنها شرکت کننده کشور ایران در این مسابقات بود.

‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌