۹ توصیه شیخ رجبعلی خیاط

*نكته ۱ :*

اگر به قدر ترسيدن از يك عقرب، از عِقاب خدا بترسيم، عالَم اصلاح می شود.

🎐 *نكته ۱ :*

اگر به قدر ترسيدن از يك عقرب، از عِقاب خدا بترسيم، عالَم اصلاح می شود.

🎐 *نكته ۲ :*
تو برای خدا باش، خدا و همه ملائكه اش برای تو خواهند بود. «مَن كانَ لله، كان الله لَه».

🎐 *نكته ۳ :*
سعی كنيد صفات خدايی در شما زنده شود؛ خداوند كريم است، شما هم كريم باشيد. رحيم است، رحيم باشيد. ستاّر است، ستار باشيد.

🎐 *نكته ۴ :*
دل جای خداست، صاحب اين خانه خداست آن را اجاره ندهيد.

🎐 *نكته ۵ :*
كار را فقط برای رضای خدا انجام دهيد، نه برای ثواب يا ترس از جهنّم.

🎐 *نكته ۶ :*
اگر انسان علاقه ای به غير خدا نداشته باشد، نفس و شيطان زورشان به او نمی رسد.

🎐 *نكته ۷ :*
اگر كسی براي خدا كار كند، چشم دلش باز می شود.

🎐 *نكته ۸ :*
اگر مواظب دلتان باشيد و غير خدا را در آن راه ندهيد، آنچه را ديگران نمی بينند شما مي بينيد. و آنچه ديگران نمی شنوند، شما می شنويد.

🎐 *نكته ۹ :*
هركاري می كنيد نگوييد: “من كردم”، بگوييد: «لطف خداست» همه را از او بدانید.